Prijava
Korisničko ime

LozinkaNiste još naš član?
Registrirajte se, besplatno je!

Izgubili ste lozinku?
Nema problema, zatražite novu.
Članovi Online
Tom8221:59:44
St3fke 1 dan
AHJAK 1 dan
ZoranC 1 dan
carreras 2 dana
marinnn 2 dana
mojo 2 dana
darkoh 2 dana
Mandic 3 dana
damirs 3 dana

Registriranih: 850
Najnoviji: St3fke
Google Translate
Galerija
Odabrani Članci
Interview with Chris Lukhaup
Intervju sa Jordi Pelegríem
Interview with James Findley
Interview with George Farmer
Intervju sa Justin Lawom
HAS na Facebooku
Posjetite
MojBiljniAkvarijum
Aquascaping World
Creative Aquascaping Union
Akvaristi.net
Aquanubis
Aqua Journal
IAPLC natjecanje
AGA natjecanje
Kategorija
Članci Početna » Aquascaping » HAS Contest 2016
HAS Contest 2016


Ovo je pregled petog po redu aquascaping natjecanja u organizaciji našeg portala, na kojem je sudjelovalo 11 aquascapeova naših članova.

Zadatak svakog natjecatelja je bio voditi ažurni dnevnik svog aquascapea, dotjerivat ga uz savjete kolega sa portala te napraviti finalnu fotografiju bez opreme, baš kako i priliči jednom aquascaping natjecanju.

Na kraju su svjetski poznati aquascaperi ocjenjivali radove, te smo uz glasanje članova za najzanimljivije teme, dobili pobjednike HAS Contesta 2016.
Zahvaljujemo se sponzorima našeg portala: Aquashop-u, Rogolist-u, Teraristici, Hortilabu i posebno našem novom generalnom sponzoru DDL Zagreb što su omogućili vrijedne nagrade za pobjednike.Suci HAS Contesta 2016 bili su redom poznati svjetski aquascaperi:Jurijs Jutjajevs
iz Njemačke, od 1998. godine u hobiju, direktor najpoznatijeg svjetskog sajta Aquascaping World-a, profesionalni aquascaper i osnivač Aquascaping kompanije te sudac na mnogim poznatim natjecanjima poput ROAPLC-a.Masashi Ono,
fenomenalni japanski aquascaper koji već godinama ostvaruje top rezultate na IAPLC-u, jedan od najpoznatijih aquascapera u Japanu.Balázs Farkas,
odlični mađarski aquascaper, suvlasnik jednog od najpoznatijih shopova za aquascaping i aquascaping galerije, poznatog Green Aqua iz Mađarske.


Ovo su radovi koji su se natjecali, po osvojenim mjestima, zajedno sa komentarima sudaca:

1. Ahjak - Brasilero (140l)
This is a perfect Nature Aquarium, with lovely colors, very professional arrangement, plant trimming and good sense of depth. Submitting a great classical iwagumi like this is always a big challenge at contests, because – despite its lovely appearance – judges are always looking for extreme originality in contest works. I also seem to spot some minor algae issues with some background stem plants and the HC – but these do not really shadow the perfection of execution. Congratulations for the second place in my ranking, this is a very professional work!

Ovo je savršen Nature akvarij, sa divnim bojama, jako profesionalnim rasporedom, trimanjem bljaka i dobrim osjećajem za dubinu. Prijavljivanje odličnog Iwagumi-a kao ovog je uvjek veliki izazov na natjecanjima, jer (usprkos njegovom divnom izgledu) suci uvjek traže ekstremnu originalnost u radovima na natjecanju. Također primjećujem neke manje probleme sa algama na biljkama stražnjeg plana te na HC-u – no to uistinu ne zasjenjuje savršenost izvedbe. Čestitke na drugom mjestu u mom poretku, ovo je izuzetno profesionalan rad!

Balázs Farkas
Brasilero Layout combines a great combination of red and green plants. The Hardscape is delicate and creates a nice sense of depth. The fish school perfectly and there isn’t much to improve at all. Maybe some of the gravels lines in the foreground could be poeitning to the right as well, I can imagine this would give the foreground a slightly better balance.

Brasileiro kombinira veliku kombinaciju crvenih i zelenih biljaka. Hardscape je profinjen i stvara lijep osjećaj dubine. Ribe se savršeno jate i nema puno mjesta za poboljšanje. Možda bi pokoja linija šljunka u prvom planu mogla biti usmjerena k desnoj strani, mogu zamisliti da bi to dalo prvom planu nešto bolju ravnotežu.

Jurijs Jutjajevs
Good layout! Plant condition, composition,color balance and fish position are so wonderful.

Dobar postav! Stanje biljaka, kompozicija, balans boja i pozicija riba su tako prekrasne.

Masashi Ono2. Lugi - Devil´s Pass (140l)
This is a very creative layout, with great sense of scale and depth. The originality is just exceptional, with perfectly arranged and well-selected hardscape. Fish and plant selection is also good. The quality of photography is the only factor that results in some point loss on general impression. Overall, this scape is a general winner in my evaluation. Congratulations!

Ovo je jako kreativan postav, sa odličnim osjećajem za dimenzije i dubinu. Originalnost je upravo izuzetna, sa savršeno postavljenim i dobro odabranim hardscapeom. Izbor riba i bilja je također dobra. Kvaliteta fotografije je jedini faktor koji utječe na gubitak nekih bodova u općim utiscima. Sve u svemu, ovaj skejp je ukupni pobjednik po mojoj procjeni. Čestitke!

Balázs Farkas
I really like the realistic panorama perspective of this layout. The high mountains on both sides perfectly frame the hills in the background. The Hills in the background are perfectly highlighted and the fish school nicely from back to the front. The minimalistic plantig is matching the landscape perfectly. I really have the feeling standing in front of the Devils Pass and feeling the fear to walk through.


Volim realističnu panorama perspektivu ovog postava. Visoke planine s obje strane savršeno uokviruju brda u pozadini. Brda u pozadini savršeno su osvjetljena i ribe se jate lijepo od natrag prema naprijed. Minimalistička sadnja odgovara savršeno krajoliku. Stvarno imam osjećaj kako stojim ispred Vražjeg prolaza i osjećam strah proći kroz njega.

Jurijs Jutjajevs
Very impressive layout. We can find Large-scale mountainous area and spotted sunlight. Little red fish go through as a wind, but plants is not grown enough. Hope to shoot this layout after one month.

Vrlo impresivan postav. Možemo pronaći veliko planinsko područje i sunčevo svjetlo. Male crvene ribe prolaze poput vjetra. Ali biljke nisu dovoljno izrasle. Nadam se da ćeš još slikati ovaj postav nakon mjeseca dana

Masashi Ono


3. Aquamaniac - Natural Calm (44l)
This is a nice little nano tank, with perfect selection of plants, and really good plant health. The general impression is just great with some point deduction just because the nano size of the aquarium – we all know that it is really difficult to compete with bigger aquariums with this small size. I would strongly encourage you to start making bigger scapes, your skills would certainly make you a more serious contender to the top.

Ovo je lijep malen akvarij, sa odličnim izborom biljaka, i jako dobrim zdravljem bilja. Generalna impresija je odlična sa nekim smanjenjem bodovima samo radi nano veličine akvarija - svi znamo da se stvarno teško natjecati sa većim akvarijima sa ovako malim dimenzijama. Najtoplije bi preporučio da kreneš raditi veće skejpove, tvoje vještine bi te učinile ozbiljnijim kandidatom za vrh.

Balázs Farkas
Great small layout with interesting hardscape. The plant shape a perfect triangular layout. I see you have some algae issues on the hardscape and slow growing plants. Clithon or Nerite Snails are very good at keeping those clean and can be easily removed after the job is done. Also try to make the fish school tightly next time and I’m sure you will see a higher ranking as a reward for your efforts.

Odličan mali postav s interesantnim hardscapeom. Biljke oblikuju savršeni trokutasti postav. Vidim da imaš nešto algi na hardscapeu i spororastućem bilju. Clithon ili Nerita puževi vrlo dobro ih drže čistima i mogu biti vrlo lako odstranjeni nakon što obave posao. Također pokušaj slijedeći put ribe dobiti u jato i siguran sam da ćeš vidjeti višu poziciju kao nagradu za svoj trud.

Jurijs Jutjajevs
Triangle arregement is so nice! All of plants and fish condition is wonderful. Cute layout!

Trokutasti aranžman je vrlo lijep! Svo bilje i stanje riba su predivni. Sladak postav!

Masashi Ono


4. Imara - Time will tell (110l)
You certainly know how to grow super-healthy aquatic plants and you have a great eye for plant beauty, this aquarium is somewhere in between a Nature Aquarium and classical Dutch scape. The seiryu stones are nicely hidden in this lush jungle and fish selection is really good. The only thing that I really missed in this scape was visual composition, some major visual focus-points, more angled lines. The competitive scapes really need to display some stronger “eye-anchors” that would make us linger on certain details of a creation. Take our hand and guide us through your scape – show us a story.

Ti sigurno jako dobro znaš uzgojiti super-zdravo akvarijsko bilje i imaš oko za ljepotu biljaka, ovaj akvarij je između Nature akvarija i klasičnog Duch skejpa. Seiryu kamenje je lijepo skriveno u ovoj bujnoj džungli i izbor ribica je jako dobar. Jedina stvar koja mi fali u ovom postavu je vizualna kompozicija, neke značajnije fokalne točke, više kuteva. Natjecateljski radovi zaista trebaju imati jače “sidrište za oči” koje nas zadržava na određenom dijelu kreacije. Povedi nas kroz svoju skejp i ispričaj nam priču.

Balázs Farkas
This is a more of a Dutch layout with perfect plant health. I love the saturated greens and crisp red. To achieve better results I advice to give plants better shape and structure and make the fish school tightly.

Ovo je više Dutch postav sa savršeno zdravim biljem. Sviđaju mi se zasićene zelene i svježe crvene. Za postizanje boljeg rezultata savjetujem ti da biljkama daš bolji oblik i strukturu I napraviš da se ribe više jate.

Jurijs Jutjajevs
Impact of colors! Plants are growing under the best condition. Back purple screen choice is the best point of this layout.

Udar boja! Biljke rastu u najboljoj formi. Izbor ljubičastog pozadinskog osvjetljenja je najbolja točka ovog postava.

Masashi Ono


5. Ahjak - Easy One (27l)
It does really not look easy to make such a nano tank, with healthy plants, sense of depth and great plant choice. This is a neat little work. Fish selection is also great, photography too. You should have waited just a bit more after water change or after the start of photosynthesis for the bubbles to disappear. White background would probably also have looked better on this tank. Good job!

Doista se ne čini jednostavnim napraviti ovakav nano akvarij, sa zdravim biljem, osjećajem dubine i odičnim izborom biljaka. Ovo je jako dobar mali postav. Odabir riba je također odličan, kao i fotografija. Trebalo je pričekati samo malo više nakon promjene vode ili nakon početka fotosinteze da mjehurići nestanu. Bijela pozadina bi vjerovatno izgledala bolje na ovom akvariju. Dobar posao!

Balázs FarkasThis is a more of a Dutch layout with perfect plant health. I love the saturated greens and crisp red. To achieve better results I advice to give plants better shape and structure and make the fish school tightly.

Ovo je više Dutch postav sa savršeno zdravim biljem. Sviđaju mi se zasićene zelene i svježe crvene. Za postizanje boljeg rezultata savjetujem ti da biljkama daš bolji oblik i strukturu I napraviš da se ribe više jate.

Jurijs Jutjajevs
Aquaplants are kept good condition,and little nice form driftwood is good point of this layout. the fish is very impressive. Good balance !

Akvarijsko bilje je držano u dobroj kondiciji i mala lijepa forma drveta su dobra strana ovog postava. Riba je vrlo impresivna. Dobar balans!

Masashi Ono


6. Fixfox - Forgotten Passage(140l)
This is a great triangle hardscape arrangement, that has been somewhat ruined by the plant selection and lack of details and depth. It is generally a good idea to add details to your foreground – with spots of plants or smaller hardscape elements. Also, raising the foreground will add some more scale to your aquarium, even if you keep your substrate flat towards the background of the tank. The horizontal lines in the background and foreground give a bit of artificial feeling to the creation. Plant health is good and I really think you have a lot more potential to create winning scapes. Keep up the creation – this is a good start!

Ovo je odličan skejp u obliku trokuta, u neku ruku je zakinut zbog izbora biljki te nedostatku detalja i dubine. Generalno je dobra ideja dodati detalje u prednji plan – sa biljnim zonama ili manjim detaljima u hardscape-u. Ujedno, uzdizanje prednjeg plana bi dalo veći privid dubine u tom akvariju, čak ako i držiš razinu podloge niskom u stražnjem planu. Horizontalne linije u pozadini i prednjem planu daju donekle neprirodan utisak u kreaciji. Zdravlje biljaka je dobro i stvarno mislim da imaš jako puno potencijala za stvaranje pobjedničkih skejpova. Nastavi dalje sa kreativnošću – ovo je dobar početak!

Balázs Farkas
Rocks of the left side are too small. the idea of putting moss on the rocks is unique. The choice of fish size and color is good.

Kamenje na lijevoj strani je premalo. Ideja stavljanja mahovine na kamenje je jedinstvena. Izbor veličine riba i boja su dobri.

Masashi Ono7. Makabo - Perusorum (190l)
You can tell that this aquarium was just recently planted or recently boosted with plants, by the arrangement of the plant leaves and their spreading through the hardscape. Obvioiusly, this creation needs a bit more time to be finished. I do not know if you have used clay-based-substrate or not (it seem you didn’t), but you will really need to establish biological equilibrium with that. These fish are also too big for this tank.

Može se viditi se ovaj akvarij nedavno zasadio ili nedavno nadopunio sa biljem, po pozicioniranju lišća biljaka i njihovom rasporedu kroz hardscape. Očito, ovoj kreaciji treba nešto više vremena da se dovrši. Ne znam da li se koristio substrat na bazi gline ili ne (čini se da nije), no trebalo bi se uspostaviti biološka ravnoteža sa tim. Ribe su prevelike za akvarij.

Balázs Farkas
Fish conditions and position are good. But plants seems to be planted just now.

Stanje riba i pozicija su dobri. Ali biljke izgledaju upravo zasađene.


Masashi Ono8. Coa - Žgadija (180l)
There is an impressive effort in creating this aquarium. I would avoid blue background where possible – it looks just unnatural. The hardscape composition needs to be more accentuated, with some clean visual concept. Foreground plants should not be covered by sand like that (and they should not be planted in the sand – it is just not how they grow, they can “run into the sand” but not like this). Overall this is a nice aquarium and a good effort, it seems this is a new aquarium also…

Vidi se impresivan trud u stvaranju ovog akvarija. Ja bi izbjegao plavu pozadinu gdje je god moguće - izgleda neprirodno. Kompozicija hardscapea treba biti više naglašena sa čistijim vizualnim konceptom. Biljke prednjeg plana ne bi trebale biti prekrivene pijeskom ( i ne bi s trebale saditi u pijesak - to jednostavno nije kako one rastu, one mogu ući u pijesak , ali ne ovako). Sve u svemu, ovo je lijep akvarij i dobar pokušaj, čini se da je i nov akvarij isto…

Balázs Farkas
This layout give us strong rhythm, but looks like to be consist of another three parts area. rock and two different drift woods. Plants also did not grow enough. I want to see this layout after three month.

Ovaj postav nam daje jaki ritam, ali izgleda da se sastoji od tri različita područja. Kamen i dva različita tipa drveta. Biljke također nisu izrasle dovoljno. Želim vidjeti ovaj postav nakon tri mjeseca.

Masashi Ono

9. bobi - Pestera (330l)
The idea of a Nature Aquarium starts at good filtration, clay-based substrate and strong lighting, it seems that you certainly know how to grow plants under low-tech conditions, but I would encourage you to try to step to the next level, you will be amazed how much better your creations will look like with the new conditions.

Ideja o Nature akvariju kreće sa dobrom filtracijom, substratom na bazi gline te jakim svjetlom, vidi se da dobro znaš uzgajati bljke u “low tech” uvjetima, ali bi te i ohrabrio da pređeš na sljedeći stupanj, bit ćeš iznenađen koliko će sve bolje izgledati pod novim uvjetima.

Balázs Farkas
Plants condition is so nice. Upper branches is very impressive. Rasbora sp seems to show us good harmony in this layout.

Stanje biljaka je vrlo lijepo. Gornje grne su vrlo impresivne. Rasbore pokazuju dobru harmoniju u ovom postabu.

Masashi Ono


10. zgmarkozg - Nesto of the Dragon (162l)
This creation is a living proof that the lack of a stabile substrate system will result in scattered plant growth and some algae issues – even with realively healthy plants. You really need to start with creating a rock-solid biological background for your underwater world before you scape your ideas. You have made the first step in aquascaping, and I really wish you continue this path.

Ovaj postav je živi dokaz da nedostatak stabilnog substratnog sistema uzrokuje slabiji rast biljaka i probleme sa algama - čak i sa relativno zdravim biljkama. Stvarno bi rebao krenuti sa stvaranjem jako stabilnog biološkog sustava za tvoj podvodni svijet prije no što skejpaš svoje ideje. Učinio si prvi korak u aquascapingu i stvarno bi htio da nastaviš ovaj put.

Balázs Farkas
Main black wood(like a dragon) is so unique,but other woods are too small. Perhaps when plants grew up enough ,the impression of dragon become so week.

Glavno crno drvo (kao zmaj) je vrlo jedinstveno, ali ostalo granje je premalo. Možda kada biljke dovoljno porastu, impresija zmaja postane tako slaba.

Masashi Ono


11. zgmarkozg - Stone(d) (40l)
This tank should really not deserve to be last in my ranking, you have all the major ingredients for success: good substrate, good hardscape arrangement, white background. The point deduction is more a sign, that this aquarium could have been in the top if you had the time to figure out what has gone wrong. Please continue trying because you have a lot of potential – more than some creators that have finished before you.

Ovaj akvarij ne zaslužuje da bude posljednji u mojem poretku, imaš sve glavne sastojke za uspjeh, dobar substrat, dobar raspored hardscapea, bijelu pozadinu. Smanjenje bodova je više znak da akavrij može biti pri vrhu da si imao vremena da shvatiš što je pošlo krivu. Molim te, nastavi se truditi jer imaš dosta potencijala - više od nekih drugih postava koji su završili ispred tebe.

Balázs Farkas
Main stone size is good, but sub stone and others are too small. These fish size is too big.

Veličina glavnog kamena je dobra, ali ostalo je premalo. Veličina riba je prevelika

Masashi Ono
Prijevod: HAS administracija


Objavio lp u 16.06.2016 14:16
Komentari
Trenutno nema upisanih komentara!
Upiši Komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.